Faktoring – finansowanie cyklu rozliczeniowego transkacji

Faktoring jest to nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstw. Transakcja faktoringu polega na tym, że wyspecjalizowana instytucja finansowa nabywa od przedsiębiorstwa niewymagalne roszczenia o zapłatę należnych mu kwot z tytułu prowadzonej działalności. W tym czasie zaliczkuje dane przedsiębiorstwo i sama zajmuje się wyegzekwowaniem należności. W zamian dana instytucja od przedsiębiorstwa otrzymuje stałą opłatę bądź prowizje od dokonanych transakcji. Najważniejszą zaletą faktoringu jest fakt, że pozwala on firmom na zachowanie płynności finansowej. Korzystają z niego firmy o różnych rozmiarach i działające w różnych branżach. Produkt ten można nabyć nawet przez internet.Twój biznes

Faktoring jako sposób na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Faktoring nie jest tak powszechnym źródłem finansowania jak na przykład kredyt jednak w przypadku niektórych firm może się on okazać znacznie korzystniejszy.

Istota faktoringu polega na tym, że wyspecjalizowana instytucja odkupuje należności różnych podmiotów, udzielając im zaliczki do czasu spłaty zobowiązań przez dłużników. Innymi słowy instytucje faktoringowe regulują należności firmy i same zajmują się wyegzekwowaniem ich od dłużników. Faktoring najczęściej traktowany jest jako alternatywa dla kredytu obrotowego i kupieckiego.

W transakcji faktoringu udział biorą trzy strony:

  • Faktor – instytucja bankowa bądź wyspecjalizowana spółka faktoringowa,
  • Faktorant – przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu,
  • Dłużnik – odbiorca towarów lub usług posiadający zobowiązania wobec faktoranta.

Można wymienić trzy podstawowe funkcje jakie pełni faktoring w przedsiębiorstwie:

  • funkcja finansowania – najważniejsza funkcja, faktorant w zamian za scedowanie wierzytelności na faktora otrzymuje od niego środki pieniężne,
  • funkcja administracyjna – w ramach umowy faktoringu, faktor często świadczy dodatkowe usługi takie jak: prowadzenie rozliczeń, inkaso należności, monitoring spływów należności do firmy,
  • funkcja zabezpieczająca – faktor przyjmuje na siebie ryzyko utraty wypłacalności dłużników

Na rynku występuje wiele form faktoringu. Jedną z nich jest faktoring właściwy. Polega on na tym, że faktor na mocy umowy zostaje obarczony ryzykiem wypłacalności odbiorcy. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku faktoringu niewłaściwego, gdyż w nim faktor przejmuje wierzytelności, lecz nie ryzyko wypłacalności. Ponadto na rynku występują takie formy faktoringu jak: mieszany, awansowy, dyskontowy, otwarty, półotwarty, tajny, krajowy i eksportowy.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

Jedną z najważniejszych zalet tej formy finansowania jest fakt, że pozwala on na zachowanie płynności finansowej w firmie oraz na elastyczne kształtowanie terminów płatności zarówno względem odbiorców jak i dostawców. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo może zwiększyć obroty bez angażowania dodatkowego finansowania. Dodatkowo firma może ograniczyć zakres ryzyka związanego z transakcjami walutowymi w obrocie zagranicznym. Warto również wspomnieć o tym, że faktoring jest znacznie bardziej dostępny, a także nie są przy nim wymagane żadne zabezpieczenia.

About the Author

admin

No Comments

Comments are closed.